Δεύτερο Συνέδριο της Έδρας Jean Monnet

"New Dimensions on EU Legal Studies", University of Macedonia, Department of International and European Studies