8ο Συνέδριο Έδρας Jean Monnet “Εθνικός Δικαστής και Αποτελεσματική Δικαστική Προστασία βάση του Δικαίου της ΕΕ”

Page1

 

 

 

 

"New Dimensions on EU Legal Studies", University of Macedonia, Department of International and European Studies